Договір про реструктуризацію

ДОДАТКИ:

 

Додаток 1 – форма Заяви-Договору про приєднання до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (для підпису в Банку);

Додаток 2 – форма Заяви-Договору про приєднання до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (для роздрукування з сайту та направлення до Банку у 2х примірниках));

Додаток 3 – форма Заяви про акцепт договору;

Додаток 4 – форма Заяви про відмову від реструктуризації.

Договір в єлектронному вигляді - тут

Сканкопія договора - тут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» від «06» березня 2017 року № 16

 

________________ О.Ю. Волков

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

рішенням виконавчої дирекції Фонду

від «09» березня 2017 №904

 

________________ К.М. Ворушилін

 

Договір про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами,

наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

позичальникам – фізичним особам

 

1.    Загальні положення

 

1.1.     Даний Договір про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам (надалі за текстом – Договір) є публічною пропозицією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» необмеженому колу фізичних осіб-позичальників щодо реструктуризації заборгованості за отриманими ними від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» бланковими (незабезпеченими) кредитами.

1.2.     Договір (умови Договору) затверджуються Банком (Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ») та погоджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Договір розміщується на офіційних сайтах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua/. Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.

1.3.     Договір укладається ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» як банком, що перебуває в процедурі ліквідації на підставі рішення Правління Національного банку України від 12.07.2016 № 124-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2016 року № 1213 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку», в порядку частини 5 статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

1.4.     Договір регулює відносини між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» і позичальником (надалі кожен окремо – Сторона, а разом – Сторони): порядок проведення реструктуризації існуючої кредитної заборгованості, в тому числі простроченої, порядок застосування штрафних санкцій, нарахування та сплати процентів, тощо.

1.5.     Договір є загальнодоступним, набирає чинності з дати погодження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розміщення на офіційному сайті Банку та Фонду, строк дії договору встановлюється до завершення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

1.6.     Приєднуючись до Договору, позичальник визнає його умови прийнятними та обов’язковими для виконання.

 

2.    Терміни та визначення

 

2.1.     Терміни, що використовуються, мають наступні значення:

Акцепт (акцептування Договору) – процедури (дії), визначені цим Договором, що здійснюються Позичальником для укладення (приєднання до) цього Договору та погашення заборгованості за Кредитним договором на умовах реструктуризації, визначених цим Договором. Акцепт підтверджує згоду Позичальника та повне прийняття умов цього Договору.

 

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»), що є юридичною особою згідно чинного законодавства України.

 

Бланковий кредит (Кредит) – кредитні кошти, отримані Позичальником на умовах Кредитного договору (на споживчі потреби), виконання зобов’язань Позичальника за яким не забезпечувалось та не забезпечується заставою (іпотекою), порукою, гарантією.

 

Дата завершення процедури ліквідації Банку – дата, визначена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2016 року № 1213 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку» – 12.07.2018 року.

 

Заява-Договір – Заява-Договір про приєднання до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», з метою реалізації Позичальником права на Акцепт цього Договору. Форма Заяви-Договору є додатком до цього Договору.

 

Кредитний договір – Договір про відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею банківської платіжної картки та/або Кредитний договір, укладений між Банком і Позичальником, за яким Позичальникові надано Бланковий кредит, який не виплачений Позичальником на користь Банку станом на 19.05.2016 року.

 

Пільговий період Реструктуризації (Пільговий період) – період з 19.05.2016 по 19.05.2017 року включно.

 

Період акцептування – період з дати розміщення на офіційному сайті Банку www.mbank.kiev.ua/ цього Договору по 19.07.2017 включно.

 

Позичальник – клієнт Банку – фізична особа, яка уклала з Банком Кредитний договір.

 

Прострочена заборгованість – заборгованість за Кредитним договором (сума Бланкового кредиту, нарахованих процентів та/або інших платежів) не сплачена Позичальником у строк (термін), визначений Кредитним договором та/або цим Договором. Датою виникнення простроченої заборгованості є день, наступний за днем настання строку платежу (за кредитом та/або нарахованими процентами) за Кредитним договором та за цим Договором.

 

Реструктуризація – встановлення умов погашення Позичальниками заборгованості за Кредитними договорами, відмінних від початково визначених Кредитними договорами. Здійснюється з метою створення сприятливих умов для виконання Позичальниками зобов'язань за Кредитними договорами та передбачає зменшення фінансового навантаження на Позичальника шляхом застосування зменшених процентних ставок, не застосування штрафних санкцій та виконання інших умов, передбачених цим Договором.

 

Строк Бланкового кредиту (Строк кредиту) – визначений Кредитним договором строк, зі спливом якого Позичальник має сплатити заборгованість за Кредитним договором в повному обсязі, в тому числі повернути кредит (овердрафт), сплатити нараховані проценти та інші платежі, передбачені Кредитним договором.

 

Щомісячний платіж – платіж, що має вноситись Позичальником зі спливом Пільгового періоду на умовах цього Договору, що складається з частини основної суми Кредиту та нарахованих процентів.

 

2.2.     Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, визначених чинним законодавством України.

 

3.    ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

 

3.1.     Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, у зв’язку з чим:

3.1.1.   він складається і затверджується в порядку, визначеному п.1.2 цього Договору, опубліковується шляхом розміщення на офіційних сайтах Банку www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua, та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особою (Позичальником), що виявила намір укласти Договір;

3.1.2.   Позичальник, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору;

3.1.3.   у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Позичальник вправі відмовитися від укладення Договору.

3.2.     Акцептування Договору (приєднання до нього) здійснюється Позичальником за власним волевиявленням, на вибір Позичальника шляхом:

3.2.1. звернення до Банку та власноручного підписання Заяви-Договору (Додаток 1 до цього Договору), або

3.2.2. роздрукування форми Заяви-Договору (Додаток 2 до цього Договору) з офіційного сайту Банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у двох примірниках, їх заповнення та направлення до Банку засобами поштового зв’язку двох примірників Заяви-Договору, один з яких після опрацювання повертається Банком Позичальникові, або

3.2.3. здійснення з дати набрання чинності цим Договором переказу коштів на рахунок Банку для погашення заборгованості за Кредитним договором у будь-який не заборонений законодавством спосіб, в тому числі: подання до банків України (інших фінансових установ) документів на переказ готівки, безготівковий переказ коштів, здійснення переказу за допомогою автоматів самообслуговування;

3.2.4. шляхом подання електронної Заяви про акцепт договору (Додаток 3 до цього Договору), яка у розумінні ч.1 ст. 207 Цивільного кодексу України є правочином про приєднання до цього Договору, вчиненим у письмовій формі. Заява подається за формою, розміщеною на офіційному сайті Банку шляхом направлення на електронну адресу Банку: KREDIT@mbank.kiev.ua

3.2.5. шляхом направлення SMS-повідомлення за номером ___________________ у форматі:

Прізвище; Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); № кредитного договору; дата кредитного договору (у форматі дд.мм.рррр).

3.3.     Датою Акцептування Договору та приєднання до нього Позичальника (датою укладення Договору) є:

3.3.1. дата власноручного підписання Позичальником Заяви-Договору у приміщенні Банку;

3.3.2. дата, зазначена Позичальником у Заяві-Договорі, форма якої роздрукована ним з офіційного сайту Банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заповнена у двох примірниках та направлена ним до Банку;

3.3.3. дата здійснення Позичальником першого переказу Коштів у будь-якій сумі на погашення заборгованості за Кредитним договором, після набрання чинності цим Договором;

3.3.4. дата надходження на електронну адресу Банку Заяви про акцепт договору в електронній формі;

3.3.5. дата надходження SMS-повідомлення на номер Банку ___________________.

3.4.     Акцепт Договору у будь-який із способів, визначених п.3.2 цього Договору, є повним та беззаперечним погодженням Позичальника з його умовами, а Договір є укладеним без додаткового підпису Сторонами будь-яких документів.

3.5.     Позичальники, які акцептували Договір у спосіб, визначений підпунктами 3.2.2. – 3.2.5., направляють до Банку копію Кредитного договору у місячний строк з дати акцептування.

 

4.    УМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 

4.1.     Строк реструктуризації – з 19.05.2016 по дату, що передує Даті завершення процедури ліквідації Банку (11.07.2018). Ставки процентів, що нараховуються Банком впродовж Строку реструктуризації, визначені пунктом 4.9 цього Договору.

4.2.     Позичальник має право на приєднання до цього Договору шляхом його Акцепту у будь-який із способів, визначених Договором виключно впродовж Періоду акцептування. Сплив Періоду акцептування означає неможливість Позичальників приєднатися до Договору (укласти його) з 20.07.2017 року.

4.3.     Реструктуризація здійснюється після Акцепту Позичальником цього Договору. Реструктуризації підлягає залишок заборгованості Позичальника за Кредитним договором, визначений станом на 19.05.2016 року.

4.4.     За платежами, сплаченими Позичальниками з 19.05.2016 по дату, що передує дню Акцепту Позичальником цього Договору, Банком здійснюється перерахунок сплачених платежів на умовах Реструктуризації, із нарахуванням процентів за ставками, визначеними пунктом 4.9 цього Договору. Надлишково сплачені кошти зараховуються на погашення заборгованості за основною сумою кредиту.

4.5.     Впродовж строку Реструктуризації Банком не застосовуються штрафні санкції, передбачені кредитними договорами (штрафи, пеня), та не нараховуються і не стягуються визначені Кредитними договорами комісії та інші платежі (крім процентів), в тому числі страхові.

4.6.     Обслуговування рахунків Позичальників, відкритих на підставі Кредитного договору, здійснюється виключно в частині направлення Банком платежів, що надійшли від Позичальників, на погашення заборгованості за Кредитним договором.

Обслуговування платіжних карток, проведення переказів з таких рахунків, надання будь-яких інших послуг, передбачених Кредитним договором, не здійснюється.

4.7.     На час Пільгового періоду Реструктуризації:

4.7.1. Прострочена заборгованість Позичальників за Кредитними договорами (за кредитом, процентами, іншими платежами, передбаченими Кредитним договором), що існувала на дату початку Пільгового періоду або виникла впродовж Пільгового періоду, вважається поточною строковою заборгованістю.

4.7.2. На залишок основної суми заборгованості за кредитом, визначений згідно з пунктом4.3 та з урахуванням можливого перерахунку відповідно до пункту4.4, нараховуються проценти за стандартною ставкою процентів на період Реструктуризації. Нараховані проценти сплачуються Позичальником до 10 числа кожного календарного місяця, починаючи з місяця, наступного за датою акцептування умов Договору, яка визначається у відповідності до розділу 3 Договору.

4.7.3. Впродовж Пільгового періоду Позичальник має право на погашення заборгованості за Кредитним договором у будь-яких визначених ним сумах, але у загальній сумі не менше 50,00 грн. на місяць.

4.8.     По завершенні Пільгового періоду до кінця строку Реструктуризації:

4.8.1. Банком фіксується сума заборгованості Позичальника за Кредитним договором (за основною сумою кредиту та нарахованими процентами) станом на кінець робочого дня 19.05.2017 року.

4.8.2. Для Позичальників, заборгованість за Кредитними договорами яких визначається Банком як прострочена станом на  кінець робочого дня 19.05.2017, сума такої заборгованості переноситься на рахунки для обліку простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами. На Прострочену заборгованість за кредитом нараховуються проценти у розмірі процентної ставки за Простроченою заборгованістю.

Простроченою заборгованістю визначається:

-       за кредитами, строк повернення яких, визначений Кредитним договором до 19.05.2017 включно – сума заборгованості, не сплачена Позичальником станом на кінець робочого дня 19.05.2017. Термін остаточного погашення простроченої заборгованості за такими кредитами – 19.05.2017.

-       за кредитами, строк повернення яких, визначений Кредитним договором починаючи з 20.05.2017 – сума заборгованості, не сплачена у строк, визначений графіком погашення заборгованості, встановленим відповідно до умов пунктів 4.8.4., 4.8.5.  Договору про реструктуризацію.

4.8.3. У разі, якщо строк повного повернення кредиту, визначений Кредитним договором, ще не настав, встановлюється наступний графік погашення заборгованості:

залишок заборгованості сплачується Позичальником рівними частинами (класичний графік погашення), починаючи з першого робочого дня, наступного за днем завершення Пільгового періоду по:

-       дату, що передує Даті завершення процедури ліквідації Банку – для Кредитних договорів, умовами яких був передбачений Строк кредиту – після 11.07.2018 року. Тобто кінцевою датою повного погашення заборгованості за такими Кредитними договорами є 11.07.2018 року;

-       дату, визначену Кредитним договором – для Кредитних договорів, умовами яких був передбачений Строк кредиту – до 11.07.2018 року включно.

4.8.4. Розмір Щомісячного платіжу визначається як сума нарахованих процентів за період, що дорівнює календарному місяцю, із доданням розрахункової суми погашення заборгованості. Проценти нараховуються за відповідну кількість днів користування кредитними коштами у відповідному місяці. До щомісячного платежу у поточному календарному місяці включаються  проценти, нараховані за попередній календарний місяць.

Розрахункова сума погашення заборгованості дорівнює поточному залишку строкової заборгованості за основною сумою кредиту, поділеному на кількість календарних місяців (починаючи з червня 2017 року), що залишились до кінцевої дати повного погашення заборгованості за Кредитним договором, визначеної згідно з п.п.4.8.3 цього Договору.

4.8.5. Позичальник зобов’язується сплачувати Щомісячний платіж в строк до 10 числа кожного календарного місяця, починаючи з червня 2017 року. В місяці, на який припадає кінцева дата погашення заборгованості, визначена згідно з п.п.4.8.3, датою сплати Щомісячного платежу є кінцева дата погашення заборгованості за Кредитним договором. До останнього Щомісячного платежу включаються також проценти, нараховані за поточний місяць.

У разі прострочення Щомісячного платежу, на суму простроченої заборгованості за основною сумою кредиту, що виникла після завершення Пільгового періоду, нараховуються проценти за ставкою за Простроченою заборгованістю.

4.8.6. У разі, якщо строк сплати Щомісячного платежу припадає на вихідний (святковий) день, сплата здійснюється першого робочого дня, що слідує за таким вихідним (святковим) днем.

4.9. В процесі Реструктуризації застосовуються дві фіксовані процентні ставки, які нараховуються за фактичну кількість днів користування кредитними коштами:

 

Вид та розмір процентної ставки

Стандартна ставка процентів на період Реструктуризації – 36 % річних

Процентна ставка за Простроченою заборгованістю – 60 % річних

База нарахування

поточна (строкова) заборгованість за основною сумою кредиту

прострочена заборгованість за основною сумою кредиту

Строк нарахування

Проценти нараховуються щоденно

Метод нарахування

Факт/факт, виходячи з фактичної кількості днів у поточному місяці та році

       

 

4.10. Кошти, сплачені Позичальником впродовж строку Реструктуризації, направляються в погашення заборгованості за Кредитним договором в наступній черговості:

-       прострочена заборгованість за комісіями (у разі наявності станом на кінець робочого дня 18.05.2016);

-       прострочена заборгованість за процентами;

-       строкова заборгованість за процентами;

-       прострочена заборгованість за кредитом;

-       строкова заборгованість за кредитом.

4.11. Платежі на погашення заборгованості за Кредитними договорами  сплачуються Позичальниками за наступними реквізитами:

 

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

Банк отримувача: Національний банк України

Код отримувача: 38619024

Код банку: 300001

Рахунок №: 32077124001026

Призначення платежу: «ПІБ клієнта (ІПН ХХХХХХХХХХ), договір №_________ від ХХ.ХХ.ХХ».

 

4.12. У разі, якщо Позичальником, який має кілька Кредитних договорів, у документі на переказ не зазначено реквізити Кредитного договору, на погашення заборгованості за яким здійснюється платіж, вважається, що платіж направлений на погашення заборгованості за кожним з наявних Кредитних договорів у рівних частинах, та Позичальник акцептував цей Договір для застосування умов Реструктуризації за всіма наявними Кредитними договорами.

4.13. Керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, Сторони встановили, що умови реструктуризації, визначені цим Договором, застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, а саме до відносин за Кредитним договором, що існували станом на 19 травня 2016 року.

 

5.    Строк дії договору та ІНШІ УМОВИ

 

5.1.     Цей Договір набуває чинності з моменту його погодження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і діє до 11.07.2018 включно.

5.2.     Зміни до цього Договору можуть бути внесені Банком в односторонньому порядку, після затвердження таких змін уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та погодження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про що Банк повідомляє Позичальників шляхом розміщення відповідного повідомлення та оновленої редакції Договору на офіційних сайтах Банку www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua, не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами.

5.3.     Інші умови Кредитного договору, що не суперечать цьому Договору, залишаються чинними.

5.4.     У випадках, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

6.    ВІДМОВА ВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 

6.1.     Позичальники Банку, які не бажають користуватись умовами Реструктуризації, встановленими цим Договором та акцептувати його, мають подати Заяву про відмову від реструктуризації (Додаток 4 до цього Договору).

6.2.     Для підписання Заяви Позичальник звертається до Банку особисто, та надає працівникові Банку Кредитний договір (його копію).

6.3.     Позичальники, які подали Заяву про відмову від реструктуризації, зобов’язані погашати заборгованість за Кредитними договорами на умовах, початково встановлених такими договорами.

6.4.     Позичальники, які впродовж Періоду акцептування не акцептували Договір у будь-який з визначених розділом 3 спосіб, вважаються такими, що не погодились з умовами реструктуризації.