+38 068 46 46 421 +38 066 47 20 138

(телефон у Києві)

(дзвінок по Україні безкоштовний)

+38 068 46 46 421 +38 066 47 20 138

(телефон у Києві)

Заява-Договір для надіслання поштою

Додаток 2

до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами,

наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

позичальникам – фізичним особам

 

 

ДРУКУЄТЬСЯ У ДВОХ ПРИМІРНИКАХ

 

 

 

Заява-Договір від «_____» ________________ р.

про приєднання до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами,

наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

позичальникам – фізичним особам

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в особі , який (яка) діє на підставі довіреності №_____ від ________20___ року (надалі - Банк), з однієї сторони, та __________________________________________________________________,

 

паспорт серії ________ №_____________ виданий «___» _________ _________ року____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (надалі – Позичальник), з іншої сторони, надалі разом - Сторони, уклали цю Заяву-Договір про приєднання до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам (надалі – Заява-Договір) про наступне:

 

1. Предметом Заяви-Договору є приєднання Позичальника до Договору про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам (надалі – Договір про реструктуризацію), з метою погашення заборгованості за __________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ (зазначається назва договору) № ________________________________________від «___»_________________ 201_ року, (надалі – Кредитний договір), укладеним між Банком та Позичальником.

2. З дати укладення цієї Заяви-Договору погашення заборгованості за Кредитним договором здійснюється Позичальником в порядку та на умовах, визначених Договором про реструктуризацію. Умови Кредитного договору застосовуються у відносинах між Сторонами тільки в тій частині, що не суперечить Договору про реструктуризацію.

3. Заява-Договір та Договір про реструктуризацію у сукупності є  договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, в зв’язку із чим:

3.1. Вони складаються Банком, затверджуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб  і опубліковуються шляхом розміщення на офіційних сайтах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua.

3.2. особа (Позичальник), що виявила намір укласти Заяву-Договір та Договір про реструктуризацію, не може запропонувати свої умови;

3.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Заяви-Договору та/або Договору про реструктуризацію чи окремих їх положень особа, яка виявляє намір укласти  Договір, вправі відмовитися від укладення Заяви-Договору та Договору про реструктуризацію;

3.4. вимоги щодо зміни або розірвання Заяви-Договору та Договору про реструктуризацію, після набрання ними чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до їх положень та законодавства України.

3.5. Підписання Заяви-Договору є підтвердженням наміру укласти Договір про реструктуризацію, а дата підписання Заяви-договору вважається датою її укладання та укладення  Договору про реструктуризацію.

4. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт   підтверджує, що:

4.1. ознайомлений та згоден з Договором про реструктуризацію, визнає його умови прийнятними та обов’язковими для себе та зобов’язується  їх виконувати, в тому числі умови щодо графіку та строків погашення заборгованості за Кредитним договором, порядку та розміру нарахування процентів.

4.2. погоджується з порядком зміни умов та розірвання Договору про реструктуризацію.

5. Ця Заява-договір набирає чинності з дати її підписання Позичальником та діє впродовж строку дії Договору про реструктуризацію.

6. Підпис Позичальника на цій Заяві-Договорі вважається також підписом на Договорі про реструктуризацію, у зв’язку з чим Договір про реструктуризацію не потребує додаткового підписання Сторонами.

 

 

Банк: ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

ПОЗИЧАЛЬНИК: ПІБ

Місцезнаходження: 01001 м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3

Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8

Код за ЄДРПОУ 38619024

Рахунок №: 32077124001026

в Національному банку України

Код банку (МФО):300001

 

 

 

 

 

__________________/_____________/            (ПІБ)

              Підпис 

МП

Адреса реєстрації місця проживання: ________________

_________________________________________________

Фактична адреса проживання: ______________________

_________________________________________________

 

Паспорт: серія ______ № _________________________

Виданий (ким, де, коли): _______________________________________

________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________________

 

_________________  / _______________/

        Підпис 

 

 

Оригінал - тут