+38 068 46 46 421 +38 066 47 20 138

(телефон у Києві)

(дзвінок по Україні безкоштовний)

+38 068 46 46 421 +38 066 47 20 138

(телефон у Києві)

Договір про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» від «10» липня 2018 року № 42

 

________________ О.Ю. Волков

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

рішенням виконавчої дирекції Фонду

від «12» липня 2018  № 1948

 

________________ К.М. Ворушилі

Договір про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами,

наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

позичальникам – фізичним особам

 

 1. Загальні положення

 

 1. 1. Даний Договір про реструктуризацію заборгованості за бланковими кредитами, наданими ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» позичальникам – фізичним особам (надалі за текстом – Договір) є публічною пропозицією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» необмеженому колу фізичних осіб-позичальників щодо реструктуризації заборгованості за отриманими ними від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» бланковими (незабезпеченими) кредитами.
 2. 2. Договір (умови Договору) затверджуються Банком (Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ») та погоджуються рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Договір розміщується на офіційних сайтах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua/. Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України.
 3. 3. Договір укладається ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» як банком, що перебуває в процедурі ліквідації на підставі рішення Правління Національного банку України від 12.07.2016 № 124-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2016 року № 1213 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 червня 2018 року № 1758 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора», в порядку частини 5 статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 4. 4. Договір регулює відносини між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» і позичальником (надалі кожен окремо – Сторона, а разом – Сторони): порядок проведення реструктуризації існуючої кредитної заборгованості,  порядок застосування штрафних санкцій, нарахування та сплати процентів, тощо.
 5. 5. Договір є загальнодоступним, набирає чинності з дати погодження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розміщення на офіційному сайті Банку та Фонду, строк дії договору встановлюється до завершення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».
 6. 6. Приєднуючись до Договору, позичальник визнає його умови прийнятними та обов’язковими для виконання.

 

 1. Терміни та визначення

 

 1. 1. Терміни, що використовуються, мають наступні значення:

Акцепт (акцептування Договору) – процедура (дія), визначена цим Договором, що здійснюється Позичальником для укладення (приєднання до) цього Договору та погашення заборгованості за Кредитним договором на умовах реструктуризації, визначених цим Договором. Акцепт підтверджує згоду Позичальника та повне прийняття умов цього Договору.

 

Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»), що є юридичною особою згідно чинного законодавства України.

 

Бланковий кредит (Кредит) – кредитні кошти, отримані Позичальником на умовах Кредитного договору (на споживчі потреби), виконання зобов’язань Позичальника за яким не забезпечувалось та не забезпечується заставою (іпотекою), порукою, гарантією.

 

Дата завершення процедури ліквідації Банку – дата, визначена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 червня 2018 року № 1758 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора» – 12.07.2020 року.

 

Кредитний договір – Договір про відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею банківської платіжної картки та/або Кредитний договір, укладений між Банком і Позичальником, за яким Позичальникові надано Бланковий кредит, який не виплачений Позичальником на користь Банку станом на дату набуття чинності цим Договором.

 

 

Період акцептування – період з дати розміщення на офіційному сайті Банку www.mbank.kiev.ua/ цього Договору по 11.07.2019 включно.

 

Позичальник – клієнт Банку – фізична особа, яка уклала з Банком Кредитний договір.

 

Реструктуризація – встановлення умов погашення Позичальниками заборгованості за Кредитними договорами, відмінних від умов, визначених Кредитними договорами станом на дату акцептування Позичальником цього Договору. Здійснюється з метою створення сприятливих умов для виконання Позичальниками зобов'язань за Кредитними договорами та передбачає зменшення фінансового навантаження на Позичальника шляхом застосування зменшених процентних ставок, не застосування штрафних санкцій та виконання інших умов, передбачених цим Договором.

 

 

 1. 2. Інші терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, визначених чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

 

 1. 1. Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, у зв’язку з чим:
 2. 1.1. він складається і затверджується в порядку, визначеному п.1.2 цього Договору, опубліковується шляхом розміщення на офіційних сайтах Банку www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua, та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особою (Позичальником), що виявила намір укласти Договір;
 3. 1.2. Позичальник, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору;
 4. 1.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Позичальник вправі відмовитися від укладення Договору.
 5. 2. Акцептування Договору (приєднання до нього) здійснюється Позичальником за власним волевиявленням, шляхом сплати  єдиним платежем на погашення заборгованості за Кредитним договором грошових коштів у сумі не менше 10% від суми заборгованості за основною сумою кредиту,  розрахованої станом на 09.07.2018 року. Переказ коштів може бути на рахунок Банку у будь-який не заборонений законодавством спосіб, в тому числі: подання до банків України (інших фінансових установ) документів на переказ готівки, безготівковий переказ коштів, здійснення переказу за допомогою автоматів самообслуговування;
 6. 3. Датою Акцептування Договору та приєднання до нього Позичальника (датою укладення Договору) є дата здійснення Позичальником переказу коштів відповідно до п. 3.2., після набрання чинності цим Договором.
 7. 4. Акцепт Договору  є повним та беззаперечним погодженням Позичальника з його умовами, а Договір є укладеним без додаткового підпису Сторонами будь-яких документів.

 

 1. УМОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 

 1. 1. Період (строк) реструктуризації – з дати  акцептування Позичальником цього Договору по дату, що передує Даті завершення процедури ліквідації Банку (11.07.2020).
 2. 2. Позичальник має право на приєднання до цього Договору шляхом його Акцепту виключно впродовж Періоду акцептування. Сплив Періоду акцептування означає неможливість Позичальників приєднатися до Договору (укласти його) з 12.07.2019 року.
 3. 3. Реструктуризація здійснюється після Акцепту Позичальником цього Договору. Реструктуризації підлягає залишок заборгованості Позичальника за Кредитним договором, визначений станом на дату Акцептування Позичальником цього Договору.
 4. 4. З дати акцептування Позичальником цього Договору  заборгованості позичальника за кредитом та процентами переноситься на рахунки для обліку строкової заборгованості в повному обсязі.
 5. 5. Ставка процентів та період нарахування – фіксована процентна  ставка 1,2 % річних (0,1 % на місяць)  за строковою заборгованістю, нараховуються щоденно.
 6. 6. Строк дії кредитного договору (кінцева дата погашення заборгованості за Кредитним договором) –  11.07.2020 року.
 7. 7. Строки (графік) погашення заборгованості – не пізніше кінцевої дати погашення заборгованості за кредитним договором (11.07.2020). При цьому позичальник має право на дострокове погашення заборгованості у будь-яку дату впродовж строку Реструктуризації, в повному розмірі або в частині.
 8. 8.Кошти, сплачені Позичальником впродовж строку Реструктуризації, направляються в погашення заборгованості за Кредитним договором в наступній черговості:
 • погашення процентів, нарахованих  відповідно до умов реструктуризації (1,2% річних);
 • погашення основної суми кредиту;
 • погашення процентів, нарахованих та несплачених станом на дату акцепту Позичальником договору реструктуризації.
 1. 9. Впродовж строку Реструктуризації Банком не застосовуються штрафні санкції, передбачені Кредитними договорами (штрафи, пеня), та не нараховуються і не стягуються визначені Кредитними договорами комісії та інші платежі (крім процентів), в тому числі страхові.
 2. 10. Обслуговування рахунків Позичальників, відкритих на підставі Кредитного договору, здійснюється виключно в частині направлення Банком платежів, що надійшли від Позичальників, на погашення заборгованості за Кредитним договором.

                Обслуговування платіжних карток, проведення переказів з таких рахунків, надання будь-яких інших послуг, передбачених Кредитним договором, не здійснюється.

       4.11. Платежі на погашення заборгованості за Кредитними договорами  сплачуються Позичальниками за наступними реквізитами:

 

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

Банк отримувача: Національний банк України

Код отримувача: 38619024

Код банку: 300001

Рахунок №: 32077124001026

Призначення платежу: «01; ІПН( або серія та номер паспорту); № договору; ПІБ клієнта за кредитним договором від ХХ.ХХ.ХХ».

 

1

2

3

4

01

;ІПН

;№ договору

;ПІБ клієнта за кредитним договором від ХХ.ХХ.ХХХХ

01

; серія та номер паспорта

;№ договору

; ПІБ клієнта за кредитним договором від ХХ.ХХ.ХХХХ

де

1 – код виду сплати («01» – погашення заборгованості за кредитним договором);

2 – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта платника;

3 – номер договору;

4 – уточнююча інформація про призначення платежу.

 

          4.12. У разі, якщо Позичальником, який має кілька Кредитних договорів, у документі на переказ не зазначено реквізити Кредитного договору, на погашення заборгованості за яким здійснюється платіж, вважається, що платіж направлений на погашення заборгованості за кожним з наявних Кредитних договорів у рівних частинах, та Позичальник акцептував цей Договір для застосування умов Реструктуризації за всіма наявними Кредитними договорами.

 

 1. Строк дії договору та ІНШІ УМОВИ

 

 1. 1. Цей Договір набирає чинності з моменту його погодження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та розміщення на офіційному сайті Банку та Фонду і діє до 11.07.2020 включно.
 2. 2.  Зміни до цього Договору можуть бути внесені Банком в односторонньому порядку, після затвердження таких змін уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та погодження виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про що Банк повідомляє Позичальників шляхом розміщення відповідного повідомлення та оновленої редакції Договору на офіційних сайтах Банку www.mbank.kiev.ua/ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.gov.ua, не пізніше, ніж за 3 (три) календарні дні до дати набрання чинності відповідними змінами.
 3. 3. Інші умови Кредитного договору, що не суперечать цьому Договору, залишаються чинними.
 4. 4. У випадках, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

 1. ВІДМОВА ВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 

 1. 1. Позичальники Банку, які не бажають користуватись умовами Реструктуризації, встановленими цим Договором та акцептувати його, мають подати Заяву про відмову від реструктуризації (Додаток 1 до цього Договору).
 2. 2. Для підписання Заяви Позичальник звертається до Банку особисто, та надає працівникові Банку Кредитний договір (його копію).
 3. 3. Позичальники, які подали Заяву про відмову від реструктуризації, зобов’язані погашати заборгованість за Кредитними договорами на умовах, початково встановлених такими договорами.
 4. 4. Позичальники, які впродовж Періоду акцептування не акцептували Договір, вважаються такими, що не погодились з умовами реструктуризації.