044 594-98-25

(телефон у Києві)

(дзвінок по Україні безкоштовний)

044 594-98-25

(телефон у Києві)

ЗГОДА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Фізична особа, що залишила заявку (далі – Суб’єкт персональних даних) надає ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  «АЛЬФА-БАНК» та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»  (далі будь-який зі згаданих – Банк) згоду на обробку персональних даних Суб’єкта персональних даних (в тому числі, але не виключно, інформації про: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, освіту, професію, сімейний, соціальний та майновий стан, номери телефонів, адресу електронної скриньки, даних про звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я Суб’єкта персональних даних, тощо), на визначення на власний розсуд Банку порядку доступу третіх осіб до персональних даних Суб’єкта персональних даних, а також на передачу цих персональних даних іншим (в тому числі іноземним) суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, у т.ч. транскордонну передачу), з якими Банк перебуває в договірних відносинах (далі – Треті особи), в обсязі, визначеному на власний розсуд Банку, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку та/або надання послуг, в тому числі укладення, зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Банком та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними.

Обробка персональних даних Суб’єкта персональних даних здійснюється з метою:

  • надання Банком банківських та інших фінансових послуг, здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Банком та/або Третіми особами (зокрема, шляхом направлення Суб’єкту персональних даних комерційних пропозицій Банку та рекламних матеріалів за допомогою: поштових відправлень, електронних засобів зв'язку, SMS-повідомлень на адреси/номера телефонів, адресу електронної пошти, повідомлені Суб’єктом персональних даних Банку, в анкетах, заявах чи іншим способом або які отримані Банком з інших джерел, та Суб’єкт персональних даних погоджується, що направлення вказаної інформації на адреси/номери телефонів повідомлених Суб’єктом персональних даних або отриманих Банком з інших джерел, Банк буде здійснювати як самостійно, так із залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). При цьому, Суб’єкт персональних даних несе всі ризики, пов'язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступна третім особам);
  • надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;
  • захисту Банком своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);
  • здійснення Банком прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Банком та Суб’єктом персональних даних;
  • здійснення Банком інших дій, що не заборонені законодавством України та обираються Банком на власний розсуд;
  • в інших випадках, передбачених договорами, укладеними Банком з Третіми особами, та чинним законодавством України.

Своїм підписом під цією згодою Суб’єкт персональних даних засвідчує, що розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначена у згоді та не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної у даній згоді.

Своїм підписом під цією згодою Суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду на доступ Банку до його кредитної історії (на отримання Банком інформації, що складає його кредитну історію), збір, зберігання, використання та розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про нього (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також що він проінформований Банком про те, що інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Банк буде передавати інформацію для формування кредитних історій та або до яких Банк буде звертатися за отриманням кредитних звітів, розміщена в мережі Інтернет на офіційному сайті кожного з Банків: www.mbank.kiev.ua, www.alfabank.ua, www.otpbank.com.ua,  а також зазначену вище інформацію можна отримати за телефонами цілодобової клієнтської підтримки Банку; та підтверджує, що Суб’єкт персональних даних та члени його сім’ї не пов'язані з політичною/публічною діяльністю та не має фінансового контролера.

Ця згода на обробку персональних даних  Суб’єкта персональних даних є безумовною, безвідкличною. Згода на обробку персональних даних надається з моменту підписання даної згоди на весь строк зберігання Банком відповідних категорій документів/інформації, що визначений згідно чинного законодавства України, після припинення правовідносин між Суб’єктом персональних даних та Банком.

Суб’єкт персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Банку, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, засвідчує, що склад та зміст персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки персональних даних.